top of page

סכסוכים כספיים

אנו מתמחים בניהול סכסוכים מסחריים ומחלוקות פיננסיות.
אי-הסכמות בנושאים אלו לרוב נובעות מהתקשרויות חוזיות, בעסקאות חד פעמיות או מתמשכות, ומתפתחות לעימותים סביב שינויים או התפתחויות במשך הזמן, אי-הבנות המצריכות פרשנות הסכם (לרבות בהתאם ללשון ההסכם, אומד דעתם של הצדדים והנהוג והמקובל בתחום הסכסוך הספציפי), מקרים וארועים של מרמה ומניפולציה של צד מסוים כלפי חברו, היעדר יכולת של מי מהצדדים לעמוד בהתחייבויותיו (לספק מוצר או שירות למשל או לחלופין לשלם על המוצר או השירות שקיבל) ועוד.
מלבד בקיאות בפרטי הסכסוך העובדתי והבנת הוראות הדין הרלוונטיות, 
מחלוקות אלו דורשות גם היכרות עם המציאות העסקית ויכולת להציע פתרונות מעשיים, שפעמים רבות מובילים אותנו לסיום ההליכים לשביעות רצונם של הלקוחות.

bottom of page