top of page

לשון הרע

אנו מתמחים בניהול תביעות וסכסוכים בתחום לשון הרע.
לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם, לעשותו לשנאה, בוז או לעג, לפגוע במשרתו או לבזותו, בשל מעשיו, התנהגותו, תכונות המיוחסות לו, גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטיותו המינית, מוגבלותו ועוד.
פרסום לשון הרע מהווה עוולה ויכול לזכות את הנפגע בפיצויים, אף ללא הוכחת נזק. כל זאת כאשר הפרסום מוגדר באופן רחב, כך שלצורך קבלת פיצוי, מספיק שהדברים נאמרו לאדם אחד בלבד זולת הנפגע. לרבות פרסום בעל פה ובכתב. לאחרונה אנו נתקלים בתופעה שכיחה של פרסום לשון הרע במרחב הדיגיטלי ובפרט ברשתות החברתיות, ביישומוני המסרים המיידיים ועוד. כל אלו מאפשרים, במקרים המתאימים, הגשת תביעות בלשון הרע.


אנו מייצגים לקוחות שנאמרו או נכתבו עליהם דברי לשון הרע ומגינים מפני האשמות שווא בתחום זה, בין היתר, במקרים בהם מיוחסים ללקוחותינו דברים שמעולם לא נאמרו, או שמתקיימת לגביהם הגנה מפני תביעה בהתאם להוראות הדין. כך למשל, במקרים המתאימים, הגנת אמת הפרסום ("אמת דיברתי") והגנת תום הלב, לרבות בקשר למקרים בהם יש חובה חוקית, מוסרית או חברתית בפרסום, דברים שנאמרו להגנה על עניין אישי כשר, הבעת דעה המותרת בנסיבות מסוימות ודברים שנאמרו או נכתבו במסגרת הליך משפטי.
במסגרת העיסוק בלשון הרע, פעמים רבות אנו מתעדפים פניה במכתב מקדים לצד שכנגד, בניסיון להגיע להבנות ועל מנת לנסות לייתר ניהול הליכים משפטיים. עם זאת, לעיתים אנו נדרשים לפנות לערכאות שיפוטיות, להגנה על לקוחותינו וקבלת פיצוי בהקשר לדברי לשון הרע שנאמרו כלפיהם.


אנו מטפלים גם בתביעות השתקה מובהקות, הליכי SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), המוגשות לרוב על ידי גופים חזקים ובעלי ממון, תוך ניצול לרעה של המערכת המשפטית, כאשר כל מטרתן היא למנוע דיון, תוך פגיעה בזכויות יסוד כמו חופש הביטוי, זכות ההתאגדות וכדומה. מטרתנו הברורה היא לחשוף את תביעות ההשתקה ככזו ולאפשר ללקוחותינו לפעול במרחב הציבורי בחופשיות, בהתאם לזכותם בדין, וללא חשש מאיום סרק מפני הליכים משפטיים.

bottom of page