top of page

הגנת הפרטיות

משרדנו עוסק במחלוקות משפטיות בנושא הגנת הפרטיות.
פרטיות היא זכות חוקתית המוגנת בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.
פגיעה בפרטיות מהווה עוולה נזיקית לפי חוק ומאפשרת הגשת תביעה, לרבות ללא הוכחת נזק.
תחום הפרטיות מתפתח רבות בשנים האחרונות, נוכח השינויים הטכנולוגיים התכופים והיחס הציבורי המשתנה כלפי ערך זה. ניתן להבחין במעבר חיובי להבנת הפרטיות כערך שיש לשמר במכלול מצבים, כלפי סוגים שונים פעולות וביחס לסוגים שונים של מידע, הנחשב אישי ופרטי.
הגשנו ואנו מנהלים הליכים משפטיים חדשניים ומורכבים בתחום זה, לרבות תביעות ייצוגיות, הליכים במישור יחסי עבודה ועוד.

bottom of page